Regulamin

Informacje ogólne


1. Właścicielem sklepu jest firma: 

collective made studio Katarzyna Klimek

os. Chrobrego 42/12/2

32-340 Wolbrom

NIP: 6372141065

REGON: 123099919

Nr konta bankowego: 07 1020 2430 0000 8202 0053 7043

PKO BP

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, określanym dalej „Klientem”.

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.collectivemade.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.

4. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.


Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. 


Oferowany towar


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany. Wszelkie ewentualne rabaty jakie mogą być okresowo udzielane Klientom przez sklep są naliczane od ceny brutto produktu.


Procedura zamówienia


1. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Dopuszczamy możliwość przerw technicznych, wyłączających możliwość przyjmowania i realizacji zamówień Klientów. W takim przypadku przerwa w funkcjonowaniu serwisu zostanie ograniczona do minimum.

3. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie produktów z oferty sklepu do Koszyka i wypełnienie stosownego formularza z danymi teleadresowymi koniecznymi do realizacji zamówienia. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

3. Realizowanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie odbywa się w terminie 3-7 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty Klienta. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy. 

5. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

6. Prosimy Klientów o podawanie prawidłowych i możliwie jak najpełniejszych danych kontaktowych podczas składania zamówienia – imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu, adresu email oraz numeru telefonu. Nieprawidłowe lub niekompletne dane mogą opóźnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

7. W przypadku gdy którekolwiek z danych adresowych są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o niezwłocznie zgłoszenie tego faktu obsłudze Sklepu. 

8. Każde zamówienie może być anulowane przez Klienta do momentu, gdy zostanie mu nadany status "Wysłane". Nie dotyczy to produktów wykonywanych na specjalne zamówienie.


Płatności


1. Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta: 

1) przelewem bankowym (przedpłata)

2. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

3. Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa).

4. W przypadku zamówień powyżej kwoty 200zł, koszt przesyłki krajowej pokrywa Sklep.


Zwrot towaru, anulowanie transakcji, reklamacje


1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny.

2. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar jest kompletny, nie został uszkodzony lub zniszczony i nie nosi śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Kwotę zakupu zwracamy przelewem na konto bankowe Klienta w ciągu 7 dni roboczych, bądź też wymieniamy towar na inny produkt z oferty Sklepu.

3. W przypadku stwierdzenia przez Państwa wad fizycznych zakupionego towaru lub jakichkolwiek niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę drogą elektroniczną (na adres mailowy: collectivemade@gmail.com), nie później jednak niż w terminie 10 dni od stwierdzenia wady. 

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie przedmiotu na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. W sytuacji, gdy wymiana przedmiotu na nowy lub wymieniony na inny nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. 

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w trybie przewidzianym i obowiązującym w Poczcie Polskiej.


Pozostałe


1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 

3.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.