REGULAMIN

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym collective made.
Właścicielem sklepu jest firma:
collective made studio Katarzyna Klimek-Krężel
os. Władysława Łokietka 13/18, 32-340 Wolbrom

kontakt: collectivemade@gmail.com


§ 2. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument.
2. Sprzedający / Usługodawca - collective made studio Katarzyna Klimek-Krężel, z siedzibą os. Łokietka 13/18, 32-340 Wolbrom, posługująca się numerem NIP: 6372141065, REGON: 123099919, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
4. Sklep internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem www.collectivemade.pl
5. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
6. Towar – rzecz prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Przedmioty transakcji – Towary wymienione i opisane w Sklepie Internetowym.
8. Kupujący / Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
9. Konsument – osoba fizyczna korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Przedmioty transakcji – Towary wymienione i opisane w Sklepie Internetowym.
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)


§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Strona każdego produktu zawiera informacje szczegółowe, jak: opis produktu, cena, termin realizacji. Informacje te stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Momentem zawarcia Umowy jest moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).
2 .Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową (www.collectivemade.pl) lub drogą mailową.
4. Zamówienia składane poprzez Sklep internetowy można składać przez cały rok (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
5. Zamówienie jest złożone prawidłowo, jeśli Klient wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz adres e-mail i numer telefonu (opcjonalnie).
6. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy i liczony jest w dniach roboczych.
9. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia.
10. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 9-17
11. Każde zamówienie może być przez anulowane przez Kupującego do momentu, gdy zostanie mu nadany status "Wysłane". Nie dotyczy to produktów personalizowanych


§4. KOSZTY WYSYŁKI | CZAS REALIZACJI

1. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
2. Zakupiony przedmiot przygotowywany jest do wysyłki zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas realizacji, który nie wiąże sprzedawcy. Czas realizacji może się skrócić lub wydłużyć w zależności od ilości zamówień. O wszystkich zmianach Klient będzie na bieżąco informowany.
3. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usług kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
6. Przesyłki nadawane są w dni robocze, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
7. Orientacyjny czas dostawy podany jest na stronie produktu. W większości przypadków:
- Polska: 1-2 dni
- Europa: 3-9 dni
- USA: 8-20 dni
- Australia i Canada: 10-25 dni
Nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez dostawcę.
8. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku wysyłki. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Płatności i dostawa”.
9. Przedmioty nieodebrane i zwrócone do Sprzedającego będą wysłane ponownie na koszt zamawiającego, w przypadku jeśli przedmiot nie jest spersonalizowany, kupujący może prosić o zwrot kosztów wyłącznie za kupiony produkt. Koszty przesyłki nie będą zwracane.


§5. PŁATNOŚCI

1.Możliwe są następujące formy płatności: 

 • przelewem bankowym (przedpłata)
 • szybki przelew
 • PayPal
 • karty płatnicze: 
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

2. Płatność następuje podczas złożenia zamówienia.
3. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 3 dni od daty złożenia Zamówienia, zostanie ono anulowane.
4. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
3. Przedmiot nie może przejawiać śladów użytkowania, nie może być uszkodzony, a także powinien być odpowiednio zabezpieczony w paczce, by się nie zniszczył.
4. Koszty zwrotu ponosi Klient.
5. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności w ciągu 7 dni roboczych od zwrócenia towaru, bądź też wymienia towar na inny produkt z oferty.
6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczy to przedmiotów wykonanych na zamówienie z indywidualnym projektem (wyprodukowanych według specyfikacji Klienta)


§7. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad fizycznych zakupionego Towaru lub jakichkolwiek niezgodności Towaru z umową, proszę o niezwłoczną informację na adres mailowy: collectivemade@gmail.com, nie później jednak niż w terminie 3 dni od stwierdzenia wady. Reklamacja powinna zawierać opis wady, który jest podstawą do złożenia reklamacji, może zawierać też zdjęcia.
4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

o ile naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody przy kurierze lub w trybie przewidzianym i obowiązującym przez Pocztę Polską.


§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
2. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja Zamówienia, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący. 10. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. oraz weryfikacji danych. Korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy: collectivemade@gmail.com 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed nieupoważnionymi osobami, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ustawach.


§9. ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów